Privacyverklaring

Inleiding
De maatschap Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters – de aan de maatschap verbonden deelnemers hieronder begrepen – respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de aan ons verstrekte of door ons verkregen persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Omvang en doel van verwerking gegevens
Onder de door ons kantoor te verwerken persoonsgegevens vallen – indien beschikbaar en voor zover voor onze dienstverlening vereist – naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en mailadres.

Ons kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, het voeren van (gerechtelijke) procedures en het verzorgen van cursussen;

– de inning van declaraties;
– advisering en verwijzing;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– werving/selectie (sollicitaties).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ons kantoor omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag gegevensverwerking
Ons kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ons kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. In deze gevallen verlangen wij dat persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden en ook alleen ten behoeve van Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters worden verwerkt. Hierbij valt te denken aan waarneming door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij zoals een IT-leverancier, maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan ons kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens
Ons kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In de gevallen waarin ons kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, verlangen wij van die derde passende beschermings-/beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ons kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan een verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters
T.a.v. de privacyfunctionaris
Postbus 797
7400 AT Deventer.

Social media, statistieken en cookies
Op onze website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen die verwijzen naar sociale (media) netwerken zoals Twitter en LinkedIn en naar websites van derden. Ons kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico.

Ons kantoor houdt gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze site te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacyverklaring
Ons kantoor heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op onze website gepubliceerd.